Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. PREDMET ÚPRAVY

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti masoLV s.r.o., so sídlom: Kozárovce 597, Kozárovce 935 22, IČO: 50 847 201, IČ DPH: SK2120513087  zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo 119555/B (ďalej len „spoločnosť masoLV“) pri objednávaní produktov prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.masolv.sk.

 

2. DEFINÍCIE

2.1. Pojmy definované v článku 2., majú na účely týchto všeobecných obchodných podmienok význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

2.2. E-Shop.  E-Shop je internetový obchod spoločnosti masoLV umiestnený na internetovej stránke www.masolv.sk umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného masoLV na uvedenej stránke.

2.3. Registrácia.   Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania E-Shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované spoločnosťou masoLV (zľavy, pravidelné informovanie o zľavách a akciách).

2.4. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-Shop, ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-Shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti masoLV. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

2.5. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

2.6. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy)  tovaru do miesta dodania.

2.7. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.masolv.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (druh mäsa, minimálny odber, informácie o produkte, atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.masolv.sk. Tovarom je najmä delené bravčové a hovädzie mäso.

 

3. Objednanie tovaru

3.1. Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom internetových stránok, ktoré prevádzkuje spoločnosť spoločnosť masoLV a to výhradne elektronickou formou, t.j. vyplnením príslušného formulára na internetových stránkach.


3.2. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe objednávky kupujúceho. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.masolv.sk a jeho odoslaním cez E-Shop. Objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, prípadne IČO, DIČ, IČ DPH, presné zadanie objednávaného tovaru, množstvo, dátum vystavenia objednávky, spôsob prevzatia tovaru.

3.3. Objednávka obsahuje tiež:

1. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,

2. udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti masoLV, a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto všeobecných obchodných podmienkach,

3. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

1.  odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany masoLV,

2.  márnym uplynutím 3-dňovej lehoty na prijatie návrhu.

3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti masoLV adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť masoLV potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti masoLV  neznamenajú prijatie návrhu.

3.6. Spoločnosť masoLV je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok masoLV dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.(viď. bod 4.2).

3.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti masoLV. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je spoločnosť masoLV povinná prijať.

3.9. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to najneskôr 48 hodín pred požadovaným termínom doručenia. Objednávku je možné stornovať telefonicky, priamo predávajúcemu alebo elektronickou formou. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu elektronickou formou.
Kupujúci má taktiež právo do 48 hodín pred požadovaným termínom doručenia zmeniť zadanie objednávky, a to iba v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Ak tak kupujúci nespraví v stanovenej lehote, je objednávka po overení predávajúcim považovaná za záväznú. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

 

4. KÚPNA CENA TOVARU

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany masoLV. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

4.2. Kúpna cena tovaru zahŕňa náklady na prepravu tovaru do miesta dodania len v rámci lokalít určených v ponuke E-SHOPu. V prípade objednania tovaru mimo týchto lokalít bude cena dodania stanovená individuálne po dohode kupujúceho a masoLV.

4.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.4. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti masoLV a to platbou kuriérovi pri prevzatí tovaru.

 

5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

5.1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť masoLV povinná dodať kupujúcemu tovar je uvedená nasledovne:

  • Hovädzie mäso objednané do nedele 12:00 - rozvoz pondelok 12:00- 16:00
  • Bravčové mäso objednané do pondelka 12:00 - rozvoz utorok 8:00 – 16:00
  • Bravčové mäso objednané do stredy 12:00 - rozvoz štvrtok 8:00 – 16:00

Po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho je možná dohoda individuálneho rozvozu mimo stanovených hodín, ale len v stanovený deň vzhľadom na povahu produktov.

 

6. MIESTO DODANIA

6.1. Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť masoLV  ju ako miesto dodania potvrdila. V prípade, že si kupujúci zvolí možnosť osobného odberu tak miesto dodania bude stanovené telefonickou dohodou so zamestnancom masoLV.

 

7. DODANIE TOVARU

7.1. Záväzok spoločnosti masoLV dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Spolu s  faktúrou obdrží kupujúci účtovný doklad. Doba spotreby tovaru je uvedená vo faktúre.

7.2. Záväzok spoločnosti masoLV dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť masoLV bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti masoLV.

7.3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti masoLV  späť, je spoločnosť masoLV oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru

7.4. Pri preberaní tovaru je kupujúci (alebo poverená osoba) povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a množstvo dodaného tovaru a tieto potvrdiť na dodacom liste podpisom. Kupujúci má právo si tovar prevážiť. Ak je pri opätovnom vážení zistený váhový rozdiel, má kupujúci právo na vrátenie tovaru. Prípustný váhový rozdiel v neprospech kupujúceho oproti objednanému množstvu je stanovený na 5% . Pokiaľ je pri prevážení u kupujúceho zistený na jeho váhe váhový rozdiel a predávajúci s týmto zistením nesúhlasí, je predávajúci povinný na vlastné náklady dodávaný tovar prevážiť. Ak je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je oprávnený zásielku neprevziať.

7.5. Prepravné náklady mimo regiónu stanoveného predávajúcim (Aktuálny región je vždy uvedený na stránke www.masolv.sk), pri ktorom sú prepravné náklady v cene tovaru, sú uvedené pri každej objednávke tovaru individuálne po dohode kupujúceho a predávajúceho. V cene tovaru, a po prípadnej dohode aj v cene dopravy je zahrnutá donáška tovaru po vchodové dvere do bytu alebo domu. V cene nie je zahrnutá donáška tovaru na konkrétne miesto v interiéri (vynášanie na poschodia domov, panelákov, na vnášanie do pivničných priestorov a pod.). Cene tiež nezohľadňuje akúkoľvek ďalšiu manipuláciu s tovarom (špecifické úpravy, kostenie, vybaľovanie, ukladanie a pod.)

7.6. Dodacia lehota na vybavenie objednávky je kupujúcemu oznámená pri potvrdení objednávky resp. sa riadi dodacími intervalmi stanovenými v bode 5.1 a tiež zverejnenými na stránke www.masolv.sk. Ak nie je predávajúci schopný vybaviť objednávku v stanovenom termíne, upozorní na to telefonicky kupujúceho a dohodne ďalší postup. Pri nedodržaní termínu vybavenia objednávky má kupujúci právo na vrátenie tovaru, nevznikajú mu však žiadne ďalšie nároky vyplývajúce z takto vzniknutej škody. Tolerancia na termín dodania je stanovená na 2 hodiny.

 

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1. Vzhľadom na obmedzenú trvanlivosť tovaru , ktorá je obmedzená na 48 hodín pri čerstvom mäse, môže prísť k odstúpeniu od zmluvy zo strany kupujúceho výlučne pri prevzatí tovaru a len pokiaľ dodaný tovar kvalitatívne nezodpovedá objednanému tovaru. Výnimkou odstúpenia od zmluvy je, keď tovar obsahuje skryté vady ako zakrvavenie, opuchy, vnútrosvalové vredy atď. Dôležitou podmienkou reklamácie tovaru je, aby mal tovar po celú dobu od jeho dodania v správnych tepelných podmienkach, čo u čerstvého mäsa predstavuje teplota +7°C.

Bez ohľadu na opodstatnenosť reklamácie je kupujúci povinný zachovať primeranú starostlivosť o tovar až do ukončenia reklamačného konania. Ak dodané množstvo tovaru nezodpovedá objednávke a to tak, že predávajúci dodal väčšie množstvo tovaru, je predávajúci povinný bezodkladne upraviť dodávku na požadované množstvo a následne opraviť aj faktúru. resp. dodací list a daňový doklad. Prípustný váhový rozdiel s ohľadom na špecifickosť tovaru je stanovený na 5%. Ak je naopak dodané množstvo menšie ako je prípustný váhový rozdiel, je predávajúci povinný objednávku bezodkladne doplniť bez nároku na akékoľvek poplatky alebo ďalšie podmienky .

8.2. V prípade, že predávajúci uznal reklamáciu kupujúceho ako opodstatnenú, je predávajúci povinný najneskôr do 14 dní vrátiť kupujúcemu zodpovedajúcu čiastku, a to po dohode s kupujúcim buď bezhotovostne na účet kupujúceho, alebo v hotovosti do rúk kupujúceho. V prípade, že predávajúci vystavil kupujúcemu faktúru, vystaví na reklamovaný tovar dobropis. Ak bol vystavený doklad z registračnej pokladne, musí kupujúci vrátiť originál pokladničného dokladu predávajúcemu, ktorý mu následne vystaví nový doklad z registračnej pokladne. Predávajúci nie je povinný vrátiť ani pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ako ani za prípadné škody, ktoré vznikli kupujúcemu následne kvalitatívne alebo kvantitatívne nedostatočným vybavením objednávky.

8.3 V zmysle §12  zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v zmysle § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

1.  predaj tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;

2. predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia

3.   predaj novín, časopisov a periodickej tlače

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Odoslanie objednávky cez e-shop www.masolv.sk je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

9.2. masoLV spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. masoLV s.r.o. zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

9.3. Dotknutá osoba odoslaním príslušného formulára berie na vedomie, že jej osobné údaje budú spracúvané Prevádzkovateľom. Osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané v rozsahu uvedenom vo formulári a v rozsahu vyplývajúcom z nevyhnutných technických podmienok pre používanie Online služby. Nevyhnutnými osobnými údajmi, ktoré je potrebné zo strany dotknutej osoby poskytnúť, sú tieto osobné údaje: e-mail, meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa bydliska, dodania a fakturácie. Všetky ďalšie informácie Používateľom poskytnuté Prevádzkovateľovi sa v prípade, že sa jedná o osobné údaje, považujú za náhodne získané osobné údaje.

9.4. masoLV spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

9.5. V prípade, ak objednávateľ pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií masoLV, bude mu ich masoLV zasielať na emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou na adrese info@masolv.sk.

9.6. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím osobám.

9.7. Práva Používateľa ako dotknutej osoby podľa Zákona sú najmä nasledovné:

9.7.1.   Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:

9.7.1.1.   vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa bodu 9.7.4.2 týchto VP je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

9.7.1.2.   vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie,

9.7.1.3.   vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

9.7.1.4.   opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

9.7.1.5.   likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 Zákona; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

9.7.1.6.   likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona.

9.7.2.   Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa bodu 9.7.1.4. a 9.7.1.5., ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

97.3.   Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči

9.7.3.1.   spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

9.7.3.2.   využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

9.7.3.3.   poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu.

9.7.4.   Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať

9.7.4.1.   voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, Prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,

9.7.4.2.   a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 21 ods. 3 Zákona. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke dotknutej osoby, ktorá je obsahom zmluvy, alebo dotknutej osobe bolo na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.

9.7.5.   Dotknutá osoba má právo nesúhlasiť s rozhodnutím prevádzkovateľa podľa § 23 ods. 5 Zákona a odmietnuť prenos svojich osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak sa má prenos vykonať na základe § 23 ods. 4 písm. a) Zákona.

9.7.6.   Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov SR.

9.7.7.   Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9.7.8.   Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa Zákona, môže uplatniť blízka osoba.

9.8. Poskytnutie informácií dotknutej osobe.

9.8.1.   Požiadavky dotknutej osoby podľa bodu 9.7.1.1., 9.7.1.4. až 9.7.1.6. splní Prevádzkovateľ bezplatne.

9.8.2.   Informácie podľa bodu 9.7.1.2. a 9.7.1.3. Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

9.8.3.   Prevádzkovateľ vyhovie požiadavkám dotknutej osoby podľa bodu 9.7. a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia.

9.8.4.   Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa bodu 9.7.1.4. a 9.7.1.5. Prevádzkovateľ bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov SR.

9.9. Účelom spracúvania osobných údajov je:

1.     Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).

2.     Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,

3.     Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,

4.     Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,

5.     Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,

6.     Zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Tieto všeobecne obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 22.3.2019.

10.2. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienkach nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.masolv.sk.

10.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok  majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok  je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok  , pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto všeobecných obchodných podmienok  je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.